requesting

requesting

دةربارة

ئةمين كارت ضارةسةريَكي نويَي دارايي ية ، بة مةبةستى طةشدان بة كةرتى طةشتيارى لة لايةن كؤمثانياى زرين ثالَة وة . لةطةلَ بوونى ئةزمونى دةيةيةك لة دةروازةى دانى ثارةى ئؤنلاين لة ئيَران . لة سالَ ۲۰۰۸ دةستى بة كارةكانى كردووة بة دابين كردنى دةروازةى ثارةدان بة مةبةستى داهيَنانى بازرطانى بة شيَوةى ئؤنلاين .

لة ئيَستا بة شيَوةى تؤريَكى فراوان و لة رِيَطةى دابينكرن ضةندين خزةتطوزاري يى وة ضالاكة و كارةكانى دريَذة ثيَ دةدات كة طرنطترينيان بريتين لة (هةذماري زنجيرةيي ، بيرطةى دروستكراو ، فيربوونى ئةلكترؤنى وة طؤرِينةوة و ناردنى دراوى ئةلكترؤنى).